تبلیغات
خلیج همیشگی فارس - نحوه ی آرایش چشمها

سه شنبه 1 آبان 1386 - 08:10 ق.ظ


نحوه ی آرایش چشمها


سایه چشم: سایه بمنظور مشخص كردن و ایجاد عمق برای نمایان ساختن زیبایی چشمها بكار میرود. سایه مشكی و تیره سبب بزرگتر جلوه دادن چشمها و سایه های روشن باعث كوچكتر جلوه دادن چشمها میگردد.

مداد چشم:برای بزرگتر و مشخص تر جلوه دادن چشمها بكار میرود. اگر مداد چشم شما بیش از حد نرم است كافی است برای مدت كوتاهی آن را درون فریز قرار دهید

بقیه ادامه مطلب....

نحوه ی آرایش چشمها


سایه چشم: سایه بمنظور مشخص كردن و ایجاد عمق برای نمایان ساختن زیبایی چشمها بكار میرود. سایه مشكی و تیره سبب بزرگتر جلوه دادن چشمها و سایه های روشن باعث كوچكتر جلوه دادن چشمها میگردد.

مداد چشم:برای بزرگتر و مشخص تر جلوه دادن چشمها بكار میرود. اگر مداد چشم شما بیش از حد نرم است كافی است برای مدت كوتاهی آن را درون فریز قرار دهید.

ریمل: برای برجسته ساختن چشمها و قطورتر، طویلتر و تیره ساختن مژه ها بكار میرود. در دو نوع معمولی و ضد آب موجود میباشد. ریمل را حداكثر پس از 4 ماه استفاده بسبب تجمع باكتریها و خشك شدن آن باید بدور انداخت.

*ترتیب آرایش چشمها به ترتیب سایه زدن، مداد چشم كشیدن و در آخر ریمل زدن میباشد.

نحوه كشیدن خط چشم با مداد چشم

1- گردتر كردن چشمها: كـانــتــور چشمها را از پایه مژه ها كاملا كشـیـده و در گـوشـه خـــارجی آن را انـدكی بــه سمت بالا متمایل میسازیم.
 


2- بیضی تر كردن چشمها: یك خط نازك در كانتور فوقانی چشم تا گوشه خارجی چشم كه در وسط اندكی ضخیم تر میگردد
 


3- به هم نزدیكتر كرده چشمها: كانتور فوقانی را می كـشـیــم بـطوری كه در گوشه داخلی چشم ضخیم و بسمت گوشه خارجی نازكتر گردد
 


4- ازهم دور ساختن چشمها: كانتور فوقانی را میكشیم بطوری كه در گوشه داخلی چشم نازك و بسمت گوشه خارجی ضــخیمترگردد.
 


5- بزرگتر كردن چشمها: كانتور چشـم را كاملا میكشیم سپس زیر مژه ها (داخل چشم) را نیز میكشیم.
 


ارسال شده در

[ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[حامد جکسون | لینک ]
نوشته های پیشین ...